Twitter Papillon Instagram Papillon Facebook Papillon

Algemene voorwaarden Papillon Reizen


1. Inschrijving

Inschrijving geschiedt door toezending (via de website of per email) van het volledig ingevulde boekingsformulier en overmaking van de aanbetaling aan Papillon Reizen.
Na ontvangst van het boekingsformulier en de aanbetaling worden de boekingsbevestiging en alle relevante reisinformatie per email toegezonden.

2. Betaling

Bij aanmelding dient de aanbetaling van 25% van de totale reissom te worden voldaan. De resterende reissom - inclusief eventuele meerkosten - dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Papillon Reizen.
Als voor de organisatie van de reis een hoger percentage qua aanbetaling benodigd is, zal Papillon Reizen de klant hierover tijdig informeren.

Indien er op het moment van boeken minder dan zes weken resteren, dient de gehele reissom ineens voldaan te worden. Betalingen dienen door Papillon Reizen te zijn ontvangen voor aanvang van de reis. Indien niet vooraf is voldaan aan de betalingsverplichting, heeft Papillon Reizen het recht de reis te annuleren/niet uit te voeren. Door Papillon Reizen reeds gemaakte kosten ten behoeve van de reis zijn voor rekening van de klant.
De kosten gerelateerd aan internationale overboekingen en eventueel daarvoor benodigde documenten zijn voor rekening van de klant. Papillon Reizen informeert de klant na ontvangst van de betaling over het ontvangen bedrag en een eventueel nog openstaand bedrag.

3. Reissom

Per reis staat helder vermeld wat is inbegrepen in de reissom.

Standaard is de reissom exclusief de (vlieg)reis naar en van de in het reisprogramma vermelde luchthaven of start- en eindpunt. Indien gekozen wordt voor een aankomst- of vertrekdatum afwijkend van de in het programma vermelde data, kunnen extra kosten van toepassing zijn voor luchthaventransfers en/of aanvullende overnachtingen. Deze meerkosten zullen tijdig aan de reiziger worden opgegeven en dienen evenals de reissom vooraf te worden voldaan.

4. Organisatie van de reis of activiteit
De organisatie van een reis of activiteit start zodra de (aan)betaling door Papillon Reizen is ontvangen.

5. Verzekeringen
Het afsluiten van relevante verzekeringen, zoals een reis-, ziektekosten- en annuleringsverzekering, is de verantwoording van de reiziger. Het verdient aanbeveling bij de zorgverzekeraar te informeren of medische kosten en kosten verwant aan een (acute) medische situatie tijdens de reis in het buitenland onder de dekking vallen en deze zonodig bij te verzekeren via een reisverzekering.

6. Reisdocumenten en vaccinaties
Het is de verantwoording van de reiziger zorg te dragen voor de vereiste, geldige reisdocumenten, visa en vaccinaties.

7. Luchthaventransfers
Indien luchthaventransfers onderdeel zijn van de reis, dient het vluchtschema met vermelding van datum, vluchtnummer en verwachte aankomsttijd per e-mail ten minste een week voor aankomst in het bezit te zijn van Papillon Reizen.

8. Annulering door de reiziger

In geval van annulering zijn de volgende kosten voor rekening van de reiziger:

- tot zes weken voor vertrek: het aanbetalingsbedrag

- vanaf zes tot twee weken voor vertrek: 70% van de reissom

- minder dan twee weken voor vertrek: 100% van de reissom

Indien meer dan twee weken tevoren geannuleerd wordt en de reissom reeds volledig voldaan is, zal het verschil tussen de reissom en het annuleringsbedrag gerestitueerd worden.

Papillon Reizen is niet verantwoordelijk voor kosten die gemaakt zijn voor tickets, vaccinaties, visa en andere producten en diensten ten behoeve van de reis.

9. Annulering vooraf door Papillon Reizen

Indien het minimum aantal reisdeelnemers van een groepsreis acht weken voor aanvang van de reis nog niet is bereikt, zal Papillon Reizen de reizigers de mogelijkheid bieden om tegen betaling van meerkosten de reis alsnog te laten plaatsvinden.

Indien niet alle reizigers hiertoe bereid zijn kan Papillon Reizen de reis tot zes weken voor aanvang annuleren, zonder dat hiervoor enige vorm van schadevergoeding aan de reiziger verschuldigd is. De reeds van de reiziger ontvangen reissom zal in dit geval in zijn geheel door Papillon Reizen worden terugbetaald.

Papillon Reizen is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor kosten die reeds gemaakt zijn voor tickets, vaccinaties, visa en andere producten en diensten ten behoeve van de reis.

10. Verlate aankomst
Indien reizigers door bijvoorbeeld stakingen van luchtvaartmaatschappijen of het missen van een aansluitende vlucht later dan de in het reisprogramma vermelde datum arriveren op het startpunt van de reis, zal Papillon Reizen alle mogelijke medewerking verlenen aan het alsnog aansluiten bij de reis.
Papillon Reizen is niet verantwoordelijk voor het missen van een deel van de reis en de (financiële) gevolgen hiervan.
Eventuele extra te maken kosten voor het later aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reizigers en dienen ter plaatse met Papillon Reizen en/of eventuele derden te worden afgerekend.

11. Gezondheid

Reizen vraagt om een goede gezondheid en conditie.

Het is de verantwoording van de reiziger tijdig via huisarts, zorgverzekeraar of GGD de eventueel verplichte vaccinaties te halen en zich te laten informeren over de voor het reisdoel van toepassing zijnde aanvullende adviezen op het gebied van ziektepreventie.

Indien voor aanvang van de reis medische omstandigheden bekend zijn, die mogelijkerwijs de reis kunnen beïnvloeden, dient de reiziger hierover met een (huis)arts overleg te plegen en nader af te stemmen met Papillon Reizen.

Eventuele vooraf bekende ziektes of aandoeningen mogen geen belemmering zijn voor de groep en het doorgang vinden van de reis.
De reizen van Papillon Reizen voeren ook naar plaatsen waar geen directe medische hulp beschikbaar is. Mocht zich tijdens de reis een acute medische situatie voordoen, zullen wij uiteraard - zo mogelijk in overleg met de verzekeraar van de reiziger - alles in het werk stellen om transport naar een medische post te verzorgen.
Papillon Reizen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk worden gehouden voor de ontstane situatie en de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen.

12. Reis voortijdig afbreken
Indien een reiziger door onvoorziene omstandigheden of op eigen wens voortijdig de reis afbreekt, zal dit mogelijkerwijs leiden tot extra kosten. Deze kosten dienen ter plaatse te worden afgerekend met Papillon Reizen en eventuele betrokken externe partijen.

13. Aansprakelijkheid 

Papillon Reizen is op generlei wijze aansprakelijk voor verlies van, diefstal van of beschadigingen aan eigendommen van de reiziger, noch voor schade en/of letsel tengevolge van overmachtsituaties, waaronder natuurrampen, stakingen, politieke onrusten, oorlogen, lokale situaties en omstandigheden, die buiten de invloedssfeer van Papillon Reizen liggen et cetera.

Papillon Reizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten die gedekt (hadden kunnen) worden door verzekeringen, zoals reis-, annulerings- en ziektekostenverzekeringen.
Indien Papillon Reizen aansprakelijk gehouden kan worden voor derving van reisgenot, voor kosten voortvloeiend uit letsel aan of dood van de reiziger en/of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding maximaal de door de aansprakelijkheidsverzekering van Papillon Reizen uitgekeerde vergoeding (dekking voor reizen in Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Senegal en Togo).

14. Programma
Papillon Reizen zal al het mogelijke in het werk stellen om de reiziger een prettige reiservaring te geven, conform het door de reiziger gekozen reisprogramma. Echter, ondanks zorgvuldige voorbereidingen kan het nodig zijn het reisprogramma voor aanvang van of tijdens de reis aan te passen, bijvoorbeeld als gevolg van weersomstandigheden, de samenwerking met externe partijen en lokale omstandigheden. Reizen vraagt dan ook om een flexibele instelling. Dit neemt niet weg dat Papillon Reizen in voorkomende gevallen in samenspraak met de reiziger voor de best mogelijke alternatieven en oplossingen zal kiezen.

14. Fairtrade
Papillon Reizen werkt op basis van het fairtradeprincipe samen met de lokale bevolking en andere externe partijen en betaalt een eerlijke vergoeding voor geleverde producten en diensten, afgestemd op de normen van het land.

15. Gebruiksrecht foto's en video-opnamen
Tijdens reizen en activiteiten kunnen er door medewerkers en freelancers van Papillon Reizen foto’s en video-opnamen gemaakt worden. Papillon Reizen behoudt zich het recht voor deze te gebruiken voor communicatie-uitingen, bijvoorbeeld op haar website en via sociale media. Indien u geen toestemming verleent voor het gebruik van foto’s en video’s waarop u of uw minderjarige kinderen voorkomen, kunt u Papillon Reizen hiervan voor aanvang van de reis of activiteit (per e-mail) informeren.

16. Fairtrade
Papillon Reizen werkt op basis van fairtrade samen met de lokale bevolking en andere externe partijen en betaalt een eerlijke vergoeding voor geleverde producten en diensten, afgestemd op de normen van het land.

17. Sociale verantwoording
Deelname aan en het verlenen van medewerking aan het realiseren van commerciële seksuele activiteiten en seksuele activiteiten waarbij minderjarigen betrokken zijn evenals het nuttigen en verhandelen van illegale verdovende middelen worden door Papillon Reizen afgewezen. Deze activiteiten kunnen leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de reis.

18. Papillon fondsen

Papillon Reizen hecht waarde aan een balans tussen geven en ontvangen.

Zo kunnen alle partijen, waarmee Papillon Reizen samenwerkt, naast een eerlijke vergoeding, rekenen op een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen.

Van elke reissom wordt een bijdrage gestort in het Papillon-noodfonds en in het Papillon-projectenfonds. Het Papillon-noodfonds wordt aangewend ter ondersteuning van de lokale bevolking in schrijnende situaties. Vanuit het Papillon-projectenfonds worden microkredieten verstrekt en (kleinschalige) lokale initiatieven ondersteund of worden eigen initiatieven ontplooid ten bate van de lokale samenleving.

 

bijgewerkt op 11 april 2018

Taneka country - Benin